Jak pracujemy

Zależy nam na tym, aby nieustanne wyzwalać aktywność u każdego dziecka oraz tworzyć warunki do kształtowania u naszych podopiecznych kreatywnego myślenia. Dążymy do rozwijania dziecięcego umysłu tak, aby dziecko samo wiedzieć chciało i odnalazło swoją pasję, którą pomożemy mu rozwijać. Zapewniamy każdemu dziecku rozwój zgodny z jego indywidualnymi potrzebami. 

Stwarzamy warunki do rozwoju samodzielności wśród wychowanków oraz kształtujemy odporność emocjonalną. Stąd też pracujemy na wielu programach, głównie autorskich, aby pomóc naszym pociechom w rozwijaniu zdolności, które przecież każde dziecko posiada, w wielu zakresach.

1. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego „TABLIT”

W naszym przedszkolu poza „Programem Wychowania Przedszkolnego” wydawnictwa MAC, w trzech grupach wiekowych pracujemy wykorzystując elementy innowacyjnego programu wychowania TABLIT.

Do głównych celów tego programu należy:

  • umożliwienie dzieciom poznawania świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie;
  • zaciekawienie światem przyrody i nauki;
  • stworzenie dzieciom autentycznego, bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego, w którym będą mogły na miarę swoich możliwości i potrzeb urzeczywistniać swój potencjał i rozwijać uzdolnienia;
  • przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w przyszłości z wymogami różnorodnych zadań i sytuacji, do stawiania celów i określania strategii ich osiągania, a także przezwyciężania trudności pojawiających się w toku zadania;
  • budowanie pozytywnych doświadczeń ważnych dla rozwoju poczucia kompetencji oraz skuteczności działania.
2. Realizacja założeń planu daltońskiego

Nasze działania opieramy na nowatorskich metodach pracy z dzieckiem wśród których czołowe miejsce zajmuje plan daltoński. W myśl jego założeń uczymy dzieci samodzielnego rozwiązywania problemów, dajemy prawo wyboru sposobu wykonania zadania, zapoznajemy z zasadami współpracy i wdrażamy do odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania.

Dodatkowo wprowadzenie elementów planu daltońskiego zapewnia szczególnie młodszym dzieciom poczucie uporządkowania działań i bezpieczeństwa. W każdej z sal widnieją więc tablice dyżurów, wizualizacja dni tygodnia i planu dnia, „drzewka smutku i radości” i zegary daltońskie.

3. Praca z wykorzystaniem narzędzi TOC czyli przedszkolaki uczą się samodzielnego myślenia już od najmłodszych lat.
Dzięki organizowaniu zajęć z wykorzystaniem „Kuferka Tajemnic” wdrażamy nasze pięcio- i sześciolatki do rozwiązywania sytuacji problemowych, podejmowania samodzielnych decyzji i brania odpowiedzialności za nie, nawiązywania poprawnych relacji z rówieśnikami, a wszystko w formie atrakcyjnej zabawy z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy dydaktycznych.

Ponadto pracujemy z wykorzystaniem szeregu autorskich programów:

1. Program kulinarny „Puchatkowa Akademia Młodego Kucharza”
Inspiracją do stworzenia tego programu była obserwacja dzieci, które uwielbiają zabawy w kuchni i bardzo często garną się do pomocy podczas gotowania. Dlatego stworzyliśmy program, dzięki któremu wszelkie kulinarne szaleństwa są dozwolone,  a dzieci mają pełną swobodę w tworzeniu własnych potraw pod czujnym okiem i we współpracy z nauczycielkami, rodzicami oraz z panią kucharką.
2. Zabawy badawcze w „Puchatku” na podstawie programu „Odkrywamy świat. Dlaczego? Po co? Jak?”
Wychodząc naprzeciw naturalnej, dziecięcej potrzebie odkrywania świata dajemy naszym przedszkolakom możliwość samodzielnego eksperymentowania, doświadczania w sposób ciekawy i zaskakujący. Dzieci biorą więc udział w różnorodnych zabawach badawczych pobudzających ciekawość poznawczą, pozwalających im zrozumieć wiele zjawisk otaczającej je rzeczywistości, rozwijają zainteresowania techniczne i przyrodnicze. Codziennie też eksperymentują w zorganizowanych w każdej sali kącikach badawczych.
3. Program pracy z zakresu aktywności plastycznej „W galerii kredki i pędzla”
Biorąc pod uwagę fakt, iż twórczość plastyczna jest jedną z głównych form aktywności dziecka w wieku przedszkolnym, a jednocześnie stanowi dla przedszkolaków źródło wielkiej radości, rozwija pomysłowość i poczucie estetyki, proponujemy dzieciom różnorodne zabawy plastyczne dostosowane do ich wieku i możliwości. Dzieci tworzą więc wykorzystując różnorodne, nieraz zaskakujące materiały, poznają nowe techniki plastyczne. Efekty działań naszych Małych Twórców podziwiać możemy oglądając galerię plastyczną w holu naszego przedszkola i w każdej z przedszkolnych sal.
4. „Nauka czytania i pisania bez stresowania. Pięknie czytamy, bo litery znamy”

Nasze przedszkolaki codziennie też uczestniczą w zabawach przybliżających im świat liter. Wczesną naukę czytania opartą na ciekawie zorganizowanych zabawach z literami rozpoczynamy już w najmłodszej grupie i kontynuujemy podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu. Dziecko codziennie doświadcza kontaktu z literami poprzez umieszczone w salach napisy, wyeksponowany alfabet, a uczestnicząc w atrakcyjnych zabawach ma możliwość podejmowania prób samodzielnego czytania i pisania.

REALIZUJEMY OGÓLNOPOLSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE

W roku szkolnym 2023/24 są to:

  • „TALENTOWO – O Emocje dbamy, talenty rozwijamy” (projekt autorski o zasięgu ogólnopolskim)
  • „Zabawy ze sztuką”
  • „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
  • Far far away there live the blind live in Bookmarksgrove right.