MISJA PRZEDSZKOLA

  • spełniamy oczekiwania dzieci, rodziców, pracowników przedszkola, środowiska lokalnego
  • zapewniamy dzieciom serdeczną atmosferę, poczucie akceptacji, bezpieczeństwa, poszanowanie godności,
  • przestrzegamy praw dziecka
  • wspieramy indywidualny rozwój osobowości, zainteresowań , umiejętności
  • zapewniamy fachowa opiekę
  • dbamy o zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej
  • prowadzimy działania w zakresie edukacji włączającej, udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o wypracowany system udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz system pracy z dzieckiem zdolnym
  • dążymy do rozwijania umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych relacjach interpersonalnych ukazując systemy wartości dla orientacji dziecka w tym, co jest dobre, a co złe
  • staramy się stworzyć warunki dające dzieciom szansę, by stawały się: otwarte na ludzi, samodzielne, gotowe do podejmowania ryzyka, radzące sobie w różnych, często trudnych sytuacjach, ufne w swoje możliwości, odpowiedzialne
  • wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych poprzez różne formy działalności werbalnej, ruchowej i kontaktu z teatrem , muzyka , plastyką
Przewiń do góry