KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Data dołączenia do przedszkola

Dziecko przebywać będzie w placówce:

do godziny 16:00 z 4 posiłkamido godziny 18:00 z 5 posiłkamigrupa – 5 godz.

Data i miejsce urodzenia dziecka

PESEL dziecka

Miejsce zamieszkania dziecka

Miejsce zameldowania dziecka

Imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów dziecka

Adres zamieszkania rodziców lub opiekunów dziecka

Oświadczam, że z chwilą przyjęcia dziecka do przedszkola zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu placówki zgodnego ze statutem przedszkola, a także systematycznego uiszczania należności do 14 dnia każdego miesiąca. Rezygnacji z usług przedszkola należy dokonać w formie pisemnej najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedniego.

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA – ODBIÓR DZIECKA

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam i akceptuję:

Przewiń do góry